Menu główne
Handlowiec 07/2021
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
czwartek, 08 grudnia 2011
Zmiany w statucie

Większością niemal 82% głosów NWZA Emperia Holding przyjęło uchwałę przyznającą akcjonariuszom mniejszościowym prawo sprzedaży swoich akcji w sytuacji, gdyby jakikolwiek podmiot uzyskał dominujący wpływ na spółkę. Zmiana wychodzi naprzeciw rozwiązaniom prawnym stosowanym przez wiele krajów europejskich w celu ochrony interesów akcjonariuszy i przyczyni się do podniesienia atrakcyjności oraz bezpieczeństwa inwestycji w akcje Emperii.

 

Uchwalona przez NWZA zmiana w statucie pozwoli Emperii skuteczniej bronić interesu ekonomicznego swoich akcjonariuszy. W praktyce to rozwiązanie oznacza, że w sytuacji, gdyby jakikolwiek podmiot przekroczył próg 33% ogółu głosów, uzyskując tym samym dominujący wpływ na spółkę, ma on obowiązek wykupu na wezwanie akcjonariusza mniejszościowego pozostałych akcji spółki.

Przyjmując uchwałę przyznającą akcjonariuszom mniejszościowym prawo sprzedaży swoich akcji w sytuacji, gdyby jakikolwiek podmiot uzyskał dominujący wpływ na spółkę, akcjonariusze Emperii wybrali rozwiązanie najlepiej zabezpieczające ich interesy. Jednocześnie zarząd Emperii przychylił się do sugestii części akcjonariuszy, zarówno indywidualnych, jak i finansowych, aby zdjąć z porządku obrad NWZA dwie inne uchwały dotyczące zmian statutu i skoncentrować się na projekcie najskuteczniej chroniącym bezpieczeństwa inwestycji w akcje spółki (przyznającej akcjonariuszom mniejszościowym prawo sprzedaży swoich akcji w przypadku uzyskania przez dany podmiot dominującego wpływu na spółkę). Pierwszy z projektów dotyczył terminowych uprawnień indywidualnych dla dwóch akcjonariuszy, którzy w istotny sposób przyczynili się do zbudowania obecnej wartości i pozycji rynkowej Grupy, drugi dotyczył ograniczenia prawa głosu dla akcjonariusza lub grupy akcjonariuszy, którzy przekroczą próg 20% głosów.

Akcjonariusze Emperii przyjęli także proponowaną przez zarząd korektę Programu Motywacyjnego na lata 2010-2012, którym objęci są kluczowi menedżerowie Grupy. Polega ona m.in. na wyłączeniu z celu finansowego postawionego menedżerom w programie motywacyjnym zysków pochodzących z wydarzeń jednorazowych i dostosowaniu programu do rekomendowanej przez zarząd polityki dywidendowej.

- Przyjęcie przez NWZA zmian odnośnie Programu Motywacyjnego pokazuje, że akcjonariusze pozytywnie ocenili przedstawione przez zarząd prognozy finansowe na lata 2011-2012 i widzą zasadność długofalowego motywowania menedżerów Grupy Handlowej Emperia powiedział Artur Kawa, prezes zarządu Emperii.

Przyjęte przez akcjonariuszy zmiany precyzują pojęcie Celu Finansowego, poprzez wyłączenie przy jego ustalaniu wyniku z transakcji jednorazowych, polegających na zbyciu m.in. akcji, udziałów, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części oraz nieruchomości podmiotom spoza grupy. Modyfikacje dotyczą również uwzględnienia w cenie emisyjnej akcji serii P sytuacji, w której spółka dokona wypłat dywidend lub zaliczek na poczet dywidendy w wymiarze przekraczającym poziom 40% nieskonsolidowanego zysku netto z poprzedniego roku (po skorygowaniu o wynik zdarzeń jednorazowych), tj. poziomu zgodnego z przyjętą i rekomendowaną przez zarząd polityką dywidendową. W takiej sytuacji cena emisyjna będzie ulegała korekcie wynikającej z takiej nadwyżki wypłat.