Menu główne
Handlowiec 12.2020
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
czwartek, 19 marca 2020
PRCH

PRCH jako jedyna i największa organizacja reprezentująca ponad 240 podmiotów z branży nieruchomości i miejsc handlu i usług, prowadzi czynny dialog ze stroną rządzącą i posiada reprezentację podczas konsultacji z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Rozwoju, a także Biurem Premiera. Jeszcze w tym tygodniu zaplanowano kolejną telekonferencję przedstawicieli branży retail z Ministerstwem Rozwoju w celu wypracowania szczegółowych zapisów do ustaw.

Podczas konferencji Prezydenta oraz Premiera zapowiedziano wprowadzenie programu “Tarcza antykryzysowa” który opierać się będzie na 5 najważniejszych filarach, obejmujących w sumie 212 mld zł pomocy.

Rząd zapowiedział, że w ramach każdego filaru powstają szczegółowe projekty ustaw związanych z regulacjami w każdym z obszarów. Zostaną one zaprezentowane do końca tygodnia. PRCH jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Rozwoju w celu dopracowania szczegółowych postulatów pomocowych gwarantujących wsparcie dla branży handlu usług i rozrywki, która poprzez konieczność zamknięcia większości placówek ze względów bezpieczeństwa, została w szczególności dotknięta. W przypadku braku możliwości generowania przychodów (za wyjątkiem marginalnej sprzedaży) firmy mogą szybko stracić zdolność pokrywania kosztów. To może spowodować falę upadłości i utratę pracy setek tysięcy pracowników oraz puste galerie i sklepy a także problemy wielu firm usługowych powiązanych z branżą (ochrony, sprzątania, rozrywki itp).

PRCH po wewnętrznych konsultacjach w szerokim gronie przedstawicieli branży handlowej, wypracowało listę najważniejszych postulatów, które zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju. Liczymy na to, że przedstawione postulaty znajdą swoje odzwierciedlenie w proponowanych ustawach. Dyrektor Generalny PRCH Radosław Knap będzie w tej kwestii rozmawiał bezpośrednio z Minister Jadwigą Emilewicz.

Poniżej prezentujemy te postulaty, na które zdaniem branży należy położyć główny nacisk i o które PRCH będzie zabiegać.

Kluczowe postulaty PRCH w ramach wsparcia dla sektora:

1) Podatki:

● Odroczenie płatności CIT i VAT za okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego (deklaracje podatkowe składane po 3 miesiącach do zakończenie tego stanu);

● Odroczenie zapłaty podatku od nieruchomości komercyjnych;

● Odroczenie płatności opłaty za użytkowanie wieczyste;

● Zawieszenie odsetek za zwłokę;

● Skrócenie okresu zwrotu VAT;

● Obniżenie stawek podatku dochodowego a dla klientów podatku VAT;

● Przesunięcie spłaty podatków lokalnych;

2) Finansowe:

● Zawieszenie spłaty rat kredytów (lub ich części) w okresie trwania zagrożenia; stanu epidemicznego i 6 miesięcy po jego zakończeniu; obniżenie oprocentowania kredytów;

● Odroczenie płatności opłat za media;

●Przesunięcie terminu sporządzenia sprawozdania finansowego oraz raportowania MDR/cen transferowych;

● Zawieszenie split payment do końca roku jak i regulacji wynikających z białej-listy;

● Wydłużenie czasu wdrożenia rozbudowanych plików .jpk;

● Uchwalenie przepisów zobowiązujących banki do udostępnienia długoterminowych kredytów obrotowych na bazie wyników 2019 i 2018 oraz udzielenia odpowiednich gwarancji bankowych w celu zabezpieczenia rozliczeń z kontrahentami w relacjach międzynarodowych i krajowych;

● Uruchomienie gwarantowanych przez Państwo długoterminowych pożyczek dla przedsiębiorstw, których płynność jest zagrożona z powodu obniżonej sprzedaży w okresie pandemii wirusa;

4) Zniesienie zakazu handlu w niedziele;

5) Postulaty osłonowe dla pracowników i pracodawców:

● Możliwość wysłania pracowników na urlop, którego koszt pokryje Państwo;

● Możliwość wysłania pracowników na przymusowy urlop (nie tylko ten zaległy);

● Odroczenie zapłaty składek ZUS;

● Wprowadzenie przepisów pozwalających na skrócenie wymiaru czasu pracy wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia;

● Wprowadzenie możliwości przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy (w tym do systemu równoważnego czasu pracy) na mocy decyzji pracodawcy;

● Wyłączenie na czas recesji i wychodzenia z recesji stosowania przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w stosunku do przedsiębiorców, których działalność doznała znacznego ograniczenia;

●Uchwalenie przepisów umożliwiających partycypację rządu w pokryciu kosztów wynagrodzeń pracowników za okres nieświadczenia pracy z powodu zamknięcia centrów handlowych oraz pokrycie wynagrodzeń chorobowych od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego i odłożenie spłat składek ZUS naliczanych za okres stanu zagrożenia epidemicznego o 6 miesięcy;

●Opracowanie i wdrożenie przepisów zapewniających przekazanie osobom fizycznym środków finansowych koniecznych do bieżącego utrzymania, jesteśmy przekonani, że uruchomienie środków wzmacniających stronę popytową będzie istotnym czynnikiem wzmacniającym dla zwiększenia sprzedaży przez firmy z sektora retail.

Foto: Pixabay