Menu główne
Handlowiec 06/2019
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
wtorek, 01 marca 2016
Grupa Kapitałowa Emperia: Dobre zakończenie roku

Wszystkie segmenty operacyjne Grupy Kapitałowej Emperia, mimo niekorzystnych uwarunkowań makroekonomicznych, wypracowały w 2015 roku pozytywne wyniki i realizowały plany rozwojowe. Na szczególną uwagę zasługuje dynamiczne rozwijający się segment detaliczny.

Przychody Grupy w IV kwartale wyniosły 592,8 mln zł i były wyższe o 15,8% niż w roku poprzednim. Narastająco za cztery kwartały przychody ze sprzedaży wzrosły o 5,9%. Wzrostowi przychodów towarzyszył wzrost rentowności: narastająco za 4 kwartały 2015 roku odnotowano wzrost EBITDA o 19,3%,  a wynik netto w tym okresie był wyższy o 58,4% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jest to przede wszystkim efekt poprawy wyników w segmencie detalicznym.

W trakcie czterech kwartałów 2015 roku Grupa kontynuowała proces skupu akcji własnych. Wydatkowano na ten cel w tym okresie 45,0 mln zł.

Miniony rok był okresem utrzymującej się na rynku deflacji cen artykułów spożywczych oraz silnej konkurencji cenowej. Mimo tych niekorzystnych uwarunkowań makroekonomicznych, Stokrotka konsekwentnie umacniała swoją przewagę konkurencyjną, a także realizowała ambitny plan rozwojowy. Przychody ze sprzedaży segmentu detalicznego w IV kwartale 2015 roku były wyższe o 16,1% od wyniku okresu porównawczego i wyniosły 581,5 mln zł, zaś narastająco za cztery kwartały wzrost przychodów wyniósł 5,9%. Na wzrost przychodów wpływ miały: wzrost sprzedaży LFL oraz otwarcia nowych placówek detalicznych. Wzrostowi sprzedaży towarzyszyła poprawa rentowności.

IV kwartał był kolejnym okresem intensyfikacji ilości otwarć nowych sklepów. Otworzonych zostało łącznie 29 nowych placówek detalicznych: 7 supermarketów, 9 marketów i 13 sklepów franczyzowych. Na koniec ubiegłego roku sieć liczyła już327 sklepów, z czego 80 sieć otworzyła od początku 2015 roku. Obserwowane w minionym roku tempo rozwoju było rekordowym w historii sieci Stokrotka. Ilość otwarć z ubiegłego roku, powinna być przynajmniej powtórzona w 2016 roku, Stokrotka spodziewa się bowiem nie mniej niż 100 nowych lokalizacji. W I kwartale bieżącego roku otwarto już 12 nowych sklepów. Na uwagę zasługuje również znaczne przyspieszenie tempa rozwoju sklepów w formacie franczyzowym, dzięki atrakcyjnemu dla franczyzobiorców modelowi sklepu. W tej linii biznesowej w 2015 roku Stokrotka uruchomiła aż 27 placówek detalicznych. W ubiegłym roku spółka była aktywna również w zakresie działań rozwojowych ukierunkowanych na nabywanie od innych przedsiębiorców funkcjonujących już na rynku lokalizacji. Spółka przeprowadziła dwie tego typu transakcje. W ramach pierwszej z nich sfinalizowano przejęcie 19 lokalizacji od spółek FRAC. Druga transakcja objęła 9 lokalizacji sieci MIX, które zostaną włączone do Stokrotki w I kwartale 2016 roku. Spółka będzie podążać tą drogą rozwoju także w tym roku.

W odpowiedzi na trudny rynek i silną konkurencją cenową, sieć Stokrotka, w omawianym okresie zintensyfikowała swoją aktywność marketingową. Swoje działania skupiła na intensyfikacji akcji promocyjnych i realizacji atrakcyjnych programów lojalnościowych dla swoich klientów.

W ubiegłym roku segment nieruchomości przy stabilnym poziomie przychodów odnotował wzrost wyniku netto. Wyniósł on w tym okresie 35,6 mln zł i był o 8,3% wyższy od wyniku analogicznego okresu 2014 roku. Przyrost wartości wynika ze wzrostu rentowności uzyskiwanej na zarządzanym portfelu nieruchomości oraz transakcji zbycia nieruchomości. W omawianym segmencie EBITDA narastająco za 4 kwartały wyniósł 49,9 mln zł i był wyższy o 13,9% od wyniku okresu porównawczego.

Spółka Infinite konsekwentnie buduje swoją pozycję rynkową pracując nad portfolio proponowanych usług i rozwiązań informatycznych. W IV kwartale 2015 przychody ze sprzedaży tego segmentu były wyższe o 19,6%, a w okresie czterech kwartałów o 9,1% w stosunku do roku poprzedniego. Odnotowano również wzrost sprzedaży usług w ostatnim kwartale ubiegłego roku o 5,5%, a narastająco od I kwartału 2015 roku o 2,8%. Infinite koncentruje swoje działania na rozwijaniu nowych produktów i rozwiązań, w związku z czym inwestuje w rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego. Spółka wnikliwie obserwuje również rynek w poszukiwaniu podmiotów do przejęć, najchętniej małych i średnich spółek o portfolio komplementarnych produktów do Infinite.