Menu główne
Handlowiec 12.2020
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
czwartek, 07 lipca 2011
Pracodawca może żądać badania na trzeźwość

Od 1 lipca br. badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza się nie tylko na żądanie niedopuszczonego do pracy pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy, ale także na żądanie kierownika zakładu pracy bądź osoby przez niego upoważnionej.

Tak wynika ze zmiany art. 17 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dokonanej ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. nr 106, poz. 622).

Dotychczas przeprowadzenia badania stanu trzeźwości mógł żądać tylko pracownik. Pracodawca mógł jedynie zaproponować pracownikowi takie badanie, co też często czynił w praktyce.

Badanie to powinien przeprowadzić uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (np. Policja).

Do badania stanu trzeźwości stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U. nr 25, poz. 117). Na ich podstawie badanie trzeźwości może obejmować badanie wydychanego powietrza, badanie krwi oraz badanie moczu.

Gazeta Podatkowa